Geplaatst op 17 juli 2018

Beste ouders en medewerkers,

De school  waar uw kinderen naartoe gaan, is onderdeel van Stichting Leijestroom. Onder deze stichting vallen 9 Christelijke  basisscholen in Vught, Vlijmen, Den Bosch en Cromvoirt. Elk van deze 9 scholen heeft een medezeggenschapsraad, een MR. Deze raad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Binnen deze raad worden onderwerpen besproken met de directeur. Dit zijn onderwerpen als het schoolplan, de formatie en de missie en visie van de school.
Op bovenschools niveau is de medezeggenschap georganiseerd in de GMR. GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die op bovenschools niveau geregeld worden. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als personeelsbeleid, strategisch beleid, financieel beleid en ARBObeleid. De GMR is hier gesprekspartner van de bovenschools bestuurder.
Momenteel is in de GMR van elke school van stichting Leijestroom  één ouder en één leerkracht afgevaardigd
De GMR is op zoek naar kandidaten die vanuit deskundigheid, interesse en maatschappelijke betrokkenheid mede invulling willen geven aan de GMR.  Hieronder vind je onderwerpen welke gedurende het jaar besproken worden. De GMR vergadert 6 a 7 keer per jaar.
Wil je graag meedenken over deze onderwerpen, geef je dan op als kandidaat!
Je kunt je opgeven bij Mayke van Drunen. 0411-641907. Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u  stellen aan Mayke van Drunen, Carola Peeters ( oudergeleding) en/of Claartje Engbersen (personeelsgeleding).

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet.
Indien je een  andere ouder herkent in dit profiel; moedig hem/haar aan zich kandidaat te stellen. Lobbyen is toegestaan en wordt zelfs aanbevolen!

Profielschets voor leden van de GMR:
- Je respecteert de grondslag van de stichting Leijestroom van harte
- Je bent gericht op samenwerken (De GMR spreekt met één mond)
- Je bent in staat belangen van Stichting Leijestroom objectief af te wegen tegen die van kinderen,
   personeel, ouders en scholen
- Je bent daadkrachtig en slagvaardig en beschikt over een helicopterview
- Je hebt bij voorkeur specifieke deskundigheid voor een van de onderstaande
  onderwerpen, maar bent tegelijkertijd ook een generalist (je denkt op hoofdlijnen)
- Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen
 Onderwerpen die zoal besproken worden:
Financiën:  Begroting van de stichting, Criteria toewijzing middelen per school / overdracht van
bekostiging, Bestuursformatieplan, Jaarrekening, Financiële consequenties nieuw beleid
Huisvesting arbo, veiligheid:
Harde kant: gebouwen, bezetting, RIE en arbobeleid, BHV
Zachte kant: klachtenregeling, vertrouwens- en contactpersonen, 
beleid t.a.v. gedragsregels (raakvlak onderwijs - communicatie)
Verzuim- en reïntegratiebeleid en bedrijfsmaatschappelijk werk (raakvlak personeelsbeleid)
Communicatie- PR - organisatie
Voorzitterschap en secretariaat, Strategisch beleidsplan, Fusie en samenwerking andere organisaties
Organisatiewijzigingen, Communicatie met ouders
Onderwijs – identiteit:
Zorgplan, identiteitsvraagstukken (grondslag van de stichting),
missie visie (raakvlak organisatie)
Toelating en verwijdering, vakantieregeling, regelingen in verband met kinderopvang, brede schoolactiviteiten,
onderwijskundige experimenten, Onderwijstijd
Personeelsbeleid: Alle zaken genoemd in art. 12 van de WMS en uitwerkingen van de CAO PO die overgelaten worden aan
de personeelsgeleding GMR (decentrale arbeidsvoorwaarden).
De inzet van personele middelen heeft een raakvlak met financiën. Onderwerpen o.a.:
Nascholingsbeleid, Werkreglement personeel, arbeids en rusttijden- verlofregeling,
(kaderstellend) taakbeleid, Invoering / vordering functiemix, Beloningsbeleid
Aanstelling, bevordering en ontslag, Beoordelingsbeleid.

Terug naar het overzicht