Geplaatst op 17 juli 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de maand november bent u in de gelegenheid geweest om via een online onderzoek uw mening te geven over de school 55% van de ouders/verzorgers hebben de vragenlijst ingevuld. We willen u allen hartelijk bedanken voor het feit dat u de moeite heeft genomen om deze enquête in te vullen.

De leerlingen van groep 6,7,8 hebben ook een vragenlijst ingevuld.
In grote lijnen komt naar voren dat ouders en leerlingen tevreden zijn over De Leydraad en het onderwijs dat er wordt gegeven. Ouders geven de school het rapportcijfer 8,2 en leerlingen een 8,6. Het is plezierig te lezen dat u activiteiten en kwaliteiten van het team zo weet te waarderen. Ouders en leerlingen hebben ons ook een groot aantal tips aangereikt; dat vinden we nuttig. Een school is immers een lerende organisatie en wil altijd verbeteren waar dat nodig en mogelijk is.

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Stichting Edudat. Zij heeft de uitkomsten van het onderzoek voorzien van conclusies en aandachtspunten voor De Leydraad. Onderstaand treft u daarvan een samenvatting aan, opgesteld door Edudat.

Met vriendelijke groet namens het team,
Mayke van Drunen 

 

Samenvatting ouder- en leerling tevredenheid Basisschool De Leydraad

Ouders geven de school het rapportcijfer 8,2. Dit hoge cijfer wordt in belangrijke mate verklaard door de hoge oudertevredenheid over wat het kind leert en de hoge oudertevredenheid over de vakbekwaamheid van de leerkrachten.

Over de informatie die ouders krijgen over wat er op school gebeurt en de informatie die ze krijgen over het kind zijn ouders tevreden. Ouders vinden dat leerkrachten een goed beeld hebben van het kind. In de ogen van ouders wordt het kind voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Ouders zijn tevreden over de manier waarop het team omgaat met ongewenst gedrag en pestgedrag.  Ouders laten weten dat hun kind met plezier naar school gaat. Ze drukken dat uit met een 9,6. Ouders zijn tevreden over partnerschap met het team: ze voelen zich gehoord, klachten worden serieus genomen en ze voelen zich welkom.

Leerlingen geven de school het rapportcijfer 9. Dit hoge cijfer wordt vooral verklaard doordat leerlingen tevreden zijn over wat ze leren op school en hoe goed de juf of meester helpt als dat nodig is. Leerlingen verkeren in een flow. Het team blijkt goed in staat het motiveringsproces van leerlingen te faciliteren. Leerlingen ervaren voldoende sociale steun, de behoefte aan autonomie wordt bevredigd, er is voldoende afwisseling. Leerlingen voelen zich competent en hebben zelfvertrouwen.

Het continurooster wordt door alle ouders die de aanvullende enquete ingevuld hebben als prettig ervaren. Men ervaart een goede balans doordat de kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn en dan ook thuis eten. De andere dagen eten ze op school en dit vinden de meeste kinderen ook fijn. 

 Aandachtspunten

Een aantal leerlingen groep 6 lijkt minder bevlogen (voelen zich buitengesloten ervaren onvoldoende sociale steun, ontvangen te weinig vertrouwen). 20 % van ouders gaat niet naar informatiebijeenkomsten. Het puntje hygiene komt in de opmerkingen terug. Tijdensn de lunch hebben wij hier al wat stappen in gezet. In alle klassen staat hygiene gel en er staan spuitbussen klaar zodat er vaker en makkelijker schoongemaakt kan worden. We hebben de groepen veranderd zodat alle kinderen ook daadwerkelijk aan een tafeltje kunnen eten. 'Verder zou een muziekje tijdens het eten een goede aanvulling zijn'' schrijft een ouder. We hebben afgesproken dat kinderen niet eerder dan 12:15 uur naar buiten mogen zodat iedereen de rust en tijd voelt. 

Stichting Edudat

Drs. C.W.M. van der Burgt / registerpsycholoog NIP / arbeid en organisatie

 

Terug naar het overzicht