Zon Jongen Meisje

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
In de medezeggenschapsraad zetten leerkrachten en ouders zich in door mee te denken en te beslissen over allerlei schoolzaken. Het is heel belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de opvattingen betreffende onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar mogen verwachten. De MR overlegt met de directie en het bestuur van Stichting Talentis over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Ze kijkt kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang, ………  kortom een breed terrein aan onderwerpen.  Daarnaast nemen individuele leden deel aan de Gemeenschappelijke MR van Stichting Talentis(GMR).

Wie zitten er in de MR ?
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. 

Schooljaar 2023-2024

MR

  • Helen Verheul (ouder)
  • Niels van Gemert (ouder)
  • Caspar Verwer (ouder)
  • Sandra van Liere (leerkracht en voorzitter)
  • Nienke Barends (leerkracht)
  • Claartje Engbersen (leerkracht)

GMR

  • Bart Franssen (ouder)

 

Hoe bereik ik de MR?
Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. U kunt ons hierop individueel aanspreken of contact opnemen met de voorzitter. Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. De verslagen van de vergaderingen liggen op verzoek ter inzage in school. Tevens doet de MR regelmatig verslag van haar activiteiten in haar nieuwsbrief.

U kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: mr.leydraad@stichtingtalentis.nl