Zon Jongen Meisje

Verlof, ziekte en verzuim

Ouders melden leerlingen via de app Social Schools ziek op school. 

Verzuimbeleid 

KC De Leydraad heeft aandacht en zorg voor leerlingen die regelmatig of langdurig afwezig zijn. Door structureel aandacht te besteden aan de leerling. En waar nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts of leerplichtambtenaar kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden. Bij het verzuimbeleid werken drie partijen samen:

  • KC De Leydraad. 
  • Een jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant. 
  • De leerplichtambtenaar van de Gemeente Vught. 

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden als adviseur beschikbaar voor onze school.

 

De werkwijze 

KC De Leydraad werkt in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant en de Gemeente Vught aan een (ziekte)verzuimbeleid binnen het Primair Onderwijs op. Bij opvallend (ziekte)verzuim gaan we in gesprek met ouders en laten we ons zo nodig adviseren door de jeugdarts of leerplichtambtenaar. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. 

 

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek:

  • In een periode van 2 maanden drie keer (of meer) één of twee dagen ziek gemeld;
  • Onduidelijk ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achtereen;
  • Meer dan 4 dagen ziek gemeld verspreid over de afgelopen maand;
  • Opvallend ziekteverzuim, bijvoorbeeld regelmatig ziek naar huis;
  • Tot 7 keer te laat komen;
  • Tot twee dagdelen spijbelen.

 

De ouders en de leerling waarvan het (ziekte)verzuim aan een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Zij ontvangen een overzicht van het verzuim. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts of leerplichtambtenaar. 

 

Wat doet de jeugdarts? 

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt eventueel de leerling en zoekt samen met de ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens geeft de jeugdarts tips aan de ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname. Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school. 

 

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar? 

De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim met als doel terug-/toeleiding naar een (passend) onderwijsprogramma. Vroegtijdige inzet van hulp staat hierin voorop. De aanpak van leerplicht is maatwerk waarin wordt samengewerkt met ketenpartners.