Visie van de school

Missie .. Opdracht van de school

‘Samen maken we het verschil’
Kinderen, ouders en leerkrachten zorgen samen voor een ieders persoonlijke groei, waarbij alle talenten tellen.

Basisschool De Leydraad draagt zorg voor begeleiding van leerlingen zodat zij uit kunnen groeien tot autonome mensen die in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen een goed zicht op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met ouders en andere betrokkenen de voorwaarden in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots is op zijn/haar omgeving.

Wat willen wij onze kinderen meegeven?

Wij hebben nagedacht over wat wij onze kinderen mee willen geven richting toekomst naast de kennis en sociale vaardigheden.
De onderzoekende houding staat hierbij centraal. Dit willen wij bereiken door de vaardigheden in bovenstaand schema te verbinden aan ons dagelijks onderwijs.

Visie, (Waar staan wij voor)

Op de Leydraad werken wij vernieuwend en toekomstgericht:
Wij leren kinderen leren en geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij bieden een goede voorbereiding op de toekomst op het gebied van kennis en vaardigheden en in het bijzonder de sociale vaardigheden. Wij hebben nagedacht over wat de toekomst vraagt van onze leerlingen. De onderzoekende en mede daardoor betrokken houding van de kinderen staat hierbij centraal. In ons dagelijks onderwijs zal de onderzoekende houding ook steeds de verbinding maken met ons onderwijs. Wij zien het mede als onze taak om onze kinderen mediawijs te maken en op deze manier goed voor te breiden op de toekomst.

Op de Leydraad zorgen wij voor rust en structuur
Wij bieden passende zorg, ondersteuning, structuur en veiligheid door samenwerkend en onderzoekend leren zowel door kinderen als door het team. Wij stellen het doel van de les centraal en spreken verwachtingen uit naar elkaar. Dit is samengevat in het directe instructiemodel die alle leerkrachten toepassen in hun lessen. Van groep 1 t/m 8 is een rode draad te vinden in afspraken en werkwijze. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar.

Op de Leydraad zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat.
Wij stellen kinderen centraal en zien onze leerlingen als infobron. Wij gaan met de kinderen én hun ouders in gesprek Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Als de relatie goed is dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
Ook leren we kinderen zorgvuldig om te gaan met materialen en de natuur. Ook leren we ze respectvol omgaan met elkaar en met volwassenen. Kinderen werken groepsoverstijgend met elkaar samen. Een veilige school met respect voor elkaar.

Op de Leydraad zorgen wij ervoor dat alles in verbinding staat met elkaar.
Wij zien een broodnodige verbinding tussen alle partijen rondom het kind. Wanneer alle betrokken partijen goed samenwerken komt dit ten goede aan de ontwikkeling van het kind.
Zowel de vakken als de organisatie van ons onderwijs staat in verbinding met elkaar evenals het nieuwe schoolgebouw. Wij gaan vakken integreren en daarbij optimaal gebruik maken van onze kleinschaligheid en veilige omgeving. Verbinding met het dorp en de leefgemeenschap zien wij als een belangrijke opdracht van de school. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen van en met elkaar kunnen leren door jaarlijks terugkerende projecten door onder- en bovenbouwleerlingen met elkaar samen te laten werken.
 

Hoe geven wij invulling aan deze opdracht?

Vernieuwend/ toekomstgericht:
Lesgeven is het primaire proces in het onderwijs. De inzet van educatieve software die een deel van de instructietaak van de leraar overneemt, zou dit primaire proces efficiënter kunnen maken. Leraren zijn ook veel tijd ‘kwijt’ aan taken buiten het daadwerkelijke lesgeven. Een deel van die secundaire taken kan in onze ogen worden gedigitaliseerd. Wij creëren een doorgaande lijn in de opbouw van een schooldag en in de tijd bij ons op school van 0 t/m einde basisschool. Het continurooster speelt hier een belangrijke rol in. Door de zaakvakken te integreren zal de onderzoekende houding van de kinderen getraind worden. Wij zien dit als een belangrijke vaardigheid richting de toekomst. Mediawijsheid wordt opgenomen als project in het nieuwe meerjarenplan 2015-2019.

Rust en structuur: Wij hebben één keer in de drie weken een centraal teamoverleg waarin wij de organisatie van het onderwijs met elkaar afstemmen. De lessen zijn opgebouwd vanuit het directe instructiemodel. Wij stellen het doel van de les centraal en spreken verwachtingen uit naar elkaar. Van groep 1 t/m 8 is een rode draad te vinden in afspraken en werkwijze. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar. In de grote hal heerst rust en doen wij een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen. Afspraken over zelfstandig werken worden in alle groepen op dezelfde wijze uitgedragen. Het leerstofaanbod is gestructureerd en beredeneerd. Met ingang van het continurooster zal er in de middag meer tijd worden besteed aan de creatieve vakken en vakken waarbij kinderen meer samen kunnen werken.

Veilig pedagogisch klimaat: Wij stellen kinderen centraal. In kind-gesprekken komen wij meer te weten over hoe kinderen leren en hoe zij zich voelen in de groep, de school en bij de leerkracht. Dit wordt gerapporteerd in het kindrapport. Deze maken kinderen samen met de leerkracht in de herfst. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor materialen en zij zorgen gezamenlijk voor de omgeving van de school. Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen. Wij spreken elkaar direct aan op ongewenst gedrag. Iedere klas maakt met de kinderen aan het begin van het jaar afspraken om een veilig klimaat te creëren. Op het schoolplein hebben wij leerling-mediators, aanspreekpunten waar leerlingen terecht kunnen als zij hulp nodig hebben.

Verbindend: De samenwerking met ouders en kinderen zorgt in onze ogen voor een optimaal klimaat voor het kind om zichzelf te ontwikkelen. Wij betrekken onze kinderen dan ook bij oudergesprekken en het rapporteren van de voortgang. Alle partijen rondom het kind staan in verbinding met elkaar en zullen zorgen voor continuïteit. Het dorp en de leefgemeenschap betrekken wij regelmatig bij ons onderwijs. Bij verschillende vieringen zorgen wij voor een verbinding met het dorp. Wij hebben terugkerende projecten die bijvoorbeeld de geschiedenis of cultureel erfgoed van de omgeving onder de aandacht brengen. Zaakvakken integreren wij in thematisch onderwijs waar de onderzoekende houding van de leerlingen centraal staat. De culturele vakken geven wij vorm in ateliers waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en uit kunnen diepen. Wij maken daarbij ook gebruik van de kwaliteiten van onze leerkrachten, ouders en dorpsbewoners. Kinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van deze ateliers en leren van en met elkaar.

Fundering van het concept

Wij kijken naar kinderen vanuit het lerende brein om beter te begrijpen hoe kinderen leren. Het brein bestaat uit hersencellen, neuronen. Deze neuronen maken verbinding met elkaar. Door het maken van verbindingen tussen neuronen leert het brein. Hoe vaker de verbinding wordt gebruikt, op verschillende manieren, hoe sterker deze wordt. (herhaling)

Neuronen die vaak samen vuren, worden goede buren!

Ook slaap en aandacht zorgen ervoor dat deze verbindingen sterker worden. De kunst van de leerkracht is om eerst een basis te leggen waar de verbinding mee gemaakt kan worden. Ophalen van voorkennis is daarom van essentieel belang zodat kinderen de nieuwe kennis aan kunnen haken en een verbinding kunnen maken.

Ieder brein is uniek. Ieder brein ontwikkelt zich in een verschillend tempo en jongens rijpen in het algemeen iets later uit.

Kinderen moeten eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het brein slaat enkel informatie in het lange termijn geheugen op als het relevant (betekenisvol) is. Het deel van het brein waarmee wij plannen ontwikkelt zich als laatst. Dit verdient dus aandacht tot en met groep 8. Het gevoel van autonomie is voor de meeste kinderen een fijne beloning. Autonomie leidt veelal tot betrokkenheid en laat je openstaan voor leren en veranderen.

Kinderen het pad zelf laten bedenken..

Als kinderen emotioneel betrokken zijn is het brein in alerte staat waardoor er beter geleerd wordt. Teveel emotie zorgt voor overprikkeling. Het brein is té alert en er wordt niet geleerd. Voor ons de taak om een veilig en rustig pedagogisch klimaat neer te zetten waarin kinderen optimaal kunnen leren. Prikkel het lerende brein op een positieve manier. Het pro-actief volgen van en in gesprek gaan met leerlingen kan voorkomen dat er teveel negatieve emotie los komt bij kinderen. Teveel negatieve emotie zorgt ervoor dat verbindingen stuk gaan.

De dopamine dealer zorgt voor positieve emoties…

Als leerkracht spelen wij een grote rol in het ontwikkelingsproces van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven. Spiegelneuronen heb je vanaf je geboorte. Zij spelen een belangrijke rol bij inlevingsvermogen, het inschatten van intenties van anderen en imiteren. Spiegelneuronen zijn actief wanneer je anderen iets ziet doen. De betreffende actie spiegelt zich dan in jouw brein en dit lijkt een bepaald leereffect te hebben, er vormt zich alvast een kleine verbinding.

Goed voorbeeld doet volgen.