Zon Jongen Meisje

Visie van de school

Missie .. Opdracht van de school

‘Samen maken we het verschil’
Kinderen, ouders en leerkrachten zorgen samen voor een ieders persoonlijke groei, waarbij alle talenten tellen.

Kindcentrum de Leydraad draagt zorg voor begeleiding van leerlingen zodat zij uit kunnen groeien tot autonome mensen die in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen een goed zicht op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met ouders en andere betrokkenen de voorwaarden in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots is op zijn/haar omgeving.

Visie, (Waar staan wij voor)

Op de Leydraad werken wij vernieuwend en toekomstgericht:
Wij leren kinderen leren en geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij bieden een goede voorbereiding op de toekomst op het gebied van kennis en vaardigheden en in het bijzonder de sociale vaardigheden. Wij hebben nagedacht over wat de toekomst vraagt van onze leerlingen. De onderzoekende en mede daardoor betrokken houding van de kinderen staat hierbij centraal. In ons dagelijks onderwijs zal de onderzoekende houding ook steeds de verbinding maken met ons onderwijs. Wij zien het mede als onze taak om onze kinderen mediawijs te maken en op deze manier goed voor te breiden op de toekomst.

Hoe dan?
Wij bieden gevarieerd onderwijs. Er is afwisseling in werkvormen en in werkplekken. Wij gaan vaak naar buiten met de leerlingen en geven buiten les op verschillende manieren. Efficient inzetten van educatieve software, ieder kind heeft zijn eigen device. Het team werkt thematisch met de methode Jeelo waar meerdere vakken bij elkaar komen.

Op de Leydraad zorgen wij voor rust en structuur
Wij bieden passende zorg, ondersteuning, structuur en veiligheid door samenwerkend en onderzoekend leren zowel door kinderen als door het team. Wij stellen het doel van de les centraal en spreken verwachtingen uit naar elkaar. Dit is samengevat in het directe instructiemodel die alle leerkrachten toepassen in hun lessen. Van groep 1 t/m 8 is een rode draad te vinden in afspraken en werkwijze. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar.

Hoe dan?
Eens keer in de 2 á 3 weken teamoverleg, vaste combinatiegroepen, Er is een vaste opbouw van de schooldag, op maandag, dinsdag en donderdag hebben wij een continurooster en blijven alle leerlingen op school eten, schoolbrede afspraken over zelfstandig werken, leerkrachten hebben scherp toezicht op werkplekken van leerlingen binnen en buiten de klas, schoolregels zorgen voor rust in de school. 

Op de Leydraad zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat.
Wij stellen kinderen centraal en zien onze leerlingen als infobron. Wij gaan met de kinderen én hun ouders in gesprek Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Als de relatie goed is dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
Ook leren we kinderen zorgvuldig om te gaan met materialen en de natuur. Ook leren we ze respectvol omgaan met elkaar en met volwassenen. Kinderen werken groepsoverstijgend met elkaar samen. Een veilige school met respect voor elkaar.

Hoe dan? 
Regelmatig activiteiten waarbij jong en oud samen werkt of speelt. Dat zorgt ervoor dat alle leerlingen elkaar kennen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Ouder, kind en leerkracht werken samen. Leerlingen zijn bij alle gesprekken en zien wij als info bron. Leerlingen vullen, samen met de leerkracht, hun eigen 1e rapport in. Wij reageren adequaat op ongewenst gedrag of onrust in een groep. 

Op de Leydraad zorgen wij ervoor dat alles in verbinding staat met elkaar.
Wij zien een broodnodige verbinding tussen alle partijen rondom het kind. Wanneer alle betrokken partijen goed samenwerken komt dit ten goede aan de ontwikkeling van het kind.
Zowel de vakken als de organisatie van ons onderwijs staat in verbinding met elkaar evenals het nieuwe schoolgebouw. Wij gaan vakken integreren en daarbij optimaal gebruik maken van onze kleinschaligheid en veilige omgeving. Verbinding met het dorp en de leefgemeenschap zien wij als een belangrijke opdracht van de school. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen van en met elkaar kunnen leren door jaarlijks terugkerende projecten door onder- en bovenbouwleerlingen met elkaar samen te laten werken. 

Hoe dan? 
Alle partijen rondom het kind staan in verbinding met elkaar en zullen zorgen voor continuïteit. Het dorp en de leefgemeenschap betrekken wij regelmatig bij ons onderwijs. Bij verschillende vieringen zorgen wij voor een verbinding met het dorp.  Zaakvakken integreren wij in thematisch onderwijs waar de onderzoekende houding van de leerlingen centraal staat. Wij maken daarbij ook gebruik van de kwaliteiten van onze leerkrachten, ouders en dorpsbewoners. 

Fundering van het concept

Wij kijken naar kinderen vanuit het lerende brein om beter te begrijpen hoe kinderen leren. Het brein bestaat uit hersencellen, neuronen. Deze neuronen maken verbinding met elkaar. Door het maken van verbindingen tussen neuronen leert het brein. Hoe vaker de verbinding wordt gebruikt, op verschillende manieren, hoe sterker deze wordt. (herhaling)

Neuronen die vaak samen vuren, worden goede buren!

Ook slaap en aandacht zorgen ervoor dat deze verbindingen sterker worden. De kunst van de leerkracht is om eerst een basis te leggen waar de verbinding mee gemaakt kan worden. Ophalen van voorkennis is daarom van essentieel belang zodat kinderen de nieuwe kennis aan kunnen haken en een verbinding kunnen maken.

Ieder brein is uniek. Ieder brein ontwikkelt zich in een verschillend tempo en jongens rijpen in het algemeen iets later uit.

Kinderen moeten eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het brein slaat enkel informatie in het lange termijn geheugen op als het relevant (betekenisvol) is. Het deel van het brein waarmee wij plannen ontwikkelt zich als laatst. Dit verdient dus aandacht tot en met groep 8. Het gevoel van autonomie is voor de meeste kinderen een fijne beloning. Autonomie leidt veelal tot betrokkenheid en laat je openstaan voor leren en veranderen.

Kinderen het pad zelf laten bedenken..

Als kinderen emotioneel betrokken zijn is het brein in alerte staat waardoor er beter geleerd wordt. Teveel emotie zorgt voor overprikkeling. Het brein is té alert en er wordt niet geleerd. Voor ons de taak om een veilig en rustig pedagogisch klimaat neer te zetten waarin kinderen optimaal kunnen leren. Prikkel het lerende brein op een positieve manier. Het pro-actief volgen van en in gesprek gaan met leerlingen kan voorkomen dat er teveel negatieve emotie los komt bij kinderen. Teveel negatieve emotie zorgt ervoor dat verbindingen stuk gaan.

De dopamine dealer zorgt voor positieve emoties…

Als leerkracht spelen wij een grote rol in het ontwikkelingsproces van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven. Spiegelneuronen heb je vanaf je geboorte. Zij spelen een belangrijke rol bij inlevingsvermogen, het inschatten van intenties van anderen en imiteren. Spiegelneuronen zijn actief wanneer je anderen iets ziet doen. De betreffende actie spiegelt zich dan in jouw brein en dit lijkt een bepaald leereffect te hebben, er vormt zich alvast een kleine verbinding.

Goed voorbeeld doet volgen.